Colofon

Stremmer Sand + Kies GmbH
Raiffeisenstraße 24
46244 Bottrop-Kirchhellen, Duitsland
Tel: +49 (0)2045 9542-0
Fax: +49 (0)2045 9542-20
Email: info@stresan.de
www.stremmer-sand-kies.de
www.stresan.de

Directeur: Heinrich Fiele, Lars Fiele
BTW-nummer: DE 124236534
Belastingnummer: 308/5814/0077
Kantongerecht Gelsenkirchen HR B 5227
Inhoudelijk verantwoordelijk volgens § 6 MDStr.V.:
Heinrich Fiele, Lars Fiele

Vergunnende overheid
Stad Bottrop, wegenverkeersdienst (36/0), Händelstr. 9, 46236 Bottrop
EU-licentie: D-05-052-G-0022
Bundesamt für Güterverkehr (Duitse federale dienst voor het goederenverkeer), Werdestr. 34, 50672 Keulen

Aansprakelijkheidsuitsluiting

**
1. Inhoud van het online-aanbod**

De auteur aanvaardt biedt geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aanspraken op grond van aansprakelijkheid tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover deze niet aantoonbaar is ontstaan door opzettelijk of grof nalatig handelen van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor omdelen van de sites of het totale aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links

Bij rechtstreekse of indirecte verwijzingen naar andere internetsites (“links”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, is er slechts dán sprake van aansprakelijkheid, wanneer de auteur geïnformeerd was over de inhoud ervan en het hem technisch mogelijk was en redelijkerwijs van hem zou kunnen worden verlangd om het gebruik in geval van onrechtmatige inhouden te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhouden op de sites vast te stellen waren, waarnaar links zijn geplaatst. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhouden of het auteurschap van de door middel van links verbonden/gekoppelde sites heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom neemt hij hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhouden van alle sites, waarmee links/koppelingen tot stand zijn gebracht, die na het plaatsen van de link werden veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor vermeldingen door derden in de door de auteur ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en met name voor schade die door het gebruik of niet gebruik van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site verantwoordelijk, waarnaar werd verwezen, niet diegene die via links alleen naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en tekenrecht

De auteur streeft na om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische voorstellingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafische voorstellingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafische voorstellingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten. Alle in het kader van het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merk- en producttekens vallen onbeperkt onder de bepalingen van het betreffende ter zake geldende tekenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op grond van het alleen vermelden kan niet de conclusie worden getrokken dat merktekens niet door rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten berust uitsluitend bij de auteur van de sites. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafische voorstellingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet geoorloofd.

4. Privacybescherming

De wettelijke basis van de bescherming van gegevens kan worden gevonden in de Federal Data Protection Act (BDSG) en de telemediawet (TMG).

Server Logfiles

De aanbieder (of zijn internet provider) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (de zogenaamde server logbestanden). Om toegang tot de gegevens zijn onder meer: Naam van de gevraagde webpagina, bestand, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle ophalen, het type browser samen met de versie van het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (eerder bezochte), het IP-adres en de verzoekende provider. De provider gebruikt de gegevens alleen voor statistische doeleinden, voor het doel van de werking, de veiligheid en de optimalisering van de aanbieding. Verkoper behoudt zich het recht, maar de log informatie om later te controleren of er een redelijk vermoeden van onrechtmatig gebruik door concrete aanwijzingen. Voor zover in het kader van het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (emailadressen, namen, adressen), worden deze gegevens van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis prijsgegeven. De bescherming van uw persoonsgebonden gegevens is voor Stremmer Sand und Kies GmbH een ernstige zaak. Stremmer Sand und Kies GmbH beschermt uw persoonsgebonden gegevens en treft voor de afscherming daarvan adequate maatregelen. Het ophalen, verwerken (oftwel het opslaan, wijzigen, doorgeven, blokkeren en wissen) en gebruiken van uw gegevens gebeurt uitsluitend met strikte inachtneming van de geldende voorschriften inzake de gegevensbescherming. Persoonsgebonden gegevens zijn opgaven over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon, zoals uw naam, adres, telefoonnummer IP- en e-mailadres. Uw persoonsgebonden gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Persoonsgebonden gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebt of wij tot het afgeven van deze gegevens verplicht zijn vanwege een gerechtelijke beschikking of op aanwijzing van overheidswege. Uw persoonsgebonden gegevens worden verkregen, verwerkt en gebruikt voor de hieronder te noemen doeleinden:

Aanvragen online

Wanneer u ertoe mocht besluiten online in te gaan op een aanbod van stresan®, zullen wij u verzoeken uw naam, uw emailadres, uw telefoonnummer en/of uw postadres aan ons door te geven, zodat wij u per e-mail of per post informatie kunnen geven over het door u bedoelde product en de prijs daarvan. Voor het opstellen van een offerte hebben we daarnaast de volgende gegevens van u nodig :Grootte van het areaal, ruitersportdiscipline, de locatie (binnen of buiten), aanleveren of afhalen en het bezorgadres. Wij verzoeken u eveneens aan te geven of u de aanvraag indient namens een ruitersportvereniging of alleen voor uzelf privé. Aangezien het bij deze opgave gaat om persoonsgebonden gegevens die voor het voorbereiden en/of opstellen van de contractverhouding niet noodzakelijk zijn, verleent u ons hierbij toestemming deze gegevens in te winnen. Het door u verstrekken van gegevens geschiedt op vrijwillige basis.

Wanneer u online navraag doet naar onze producten of informatiemateriaal opvraagt, gebruikt Stremmer Sand und Kies GmbH voor zover de wet dit toelaat de in het kader hiervan verkregen gegevens ten behoeve van onze dienstverlening en om u per e-mail of per post informatie te sturen over andere producten in ons programma. Wanneer u reeds klant bij ons bent, zullen wij u bovendien voor zover de wet dit toelaat per e-mail of per telefoon informeren over producten van ons die lijken op de producten waar u navraag naar gedaan hebt.

De informatie over uw registratie blijft echter alleen opgeslagen voor de duur dat uw account actief is, of zolang als deze nodig is om u van een bepaalde service te kunnen voorzien. Wanneer u vindt dat wij de informatie over uw registratie niet langer moeten gebruiken voor het verlenen van diensten, gelieve u contact op te nemen met Stremmer Sand und Kies GmbH via newsletter@stresan.de. Te allen tijde blijft de mogelijkheid bestaan, uw toestemming in te trekken. Indien wij uw persoonsgebonden gegevens zouden gebruiken op een manier, die afwijkt van de manier waarop daarnaar was verwezen op het moment dat de gegevens in eerste instantie verzameld waren, krijgt u daar per omgaande bericht van en wordt u in de gelegenheid gesteld te beslissen of wij uw persoonsgebonden gegevens inderdaad op deze afwijkende manier mogen gebruiken. Stremmer Sand und Kies GmbH doet al het mogelijke om uw persoonsgebonden gegevens correct op te slaan.

Stremmer Sand und Kies GmbH wil er uitdrukkelijk op wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) gepaard kan gaan met veiligheidslekken en de gegevens derhalve niet volledig zijn af te schermen van derden die zich daar onrechtmatig toegang toe verschaffen. Voor het openbaar worden van uw gegevens door fouten bij de gegevensoverdracht en/of onrechtmatige toegang die derden zich verschaft hebben, aanvaardt Stremmer Sand und Kies GmbH geen verantwoording of aansprakelijkheid. In het geval een of meer regelingen van deze bepalingen voor de gegevensbescherming in strijd mocht(en) blijken met de wet, laat zulks de overige regelingen onverlet.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Cookies worden gebruikt om het aanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken en worden gebruikt om onder andere statistieken van het bezoekgedrag van de website te maken. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. De gebruiker kan verwijzen naar het gebruik van cookies invloed. De meeste browsers hebben een optie, is het beperkt het opslaan van cookies of volledig voorkomen. Het is mogelijk om deze functie in uw browser uit te schakelen. In dat geval dient u echter rekening te houden met beperkingen in de bedienbaarheid van deeze website. U kunt vele online advertentie cookies beheren via deze pagina Amerikaans http://www.aboutads.info/choices/ of de EU - Pagina http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zog. “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt als regel aan een server van Google in de USA toegezonden en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonymisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA toegezonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports van de website-activiteiten samen te stellen en om meer diensten aan de exploitant van de website te leveren die met de website en de internettoegang verbonden zijn. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies door dit in te stellen in uw browser; we wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookies geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, doordat u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

Op deze website Goggle Analytics is ingericht volgens de Nederlandse normen / interpretatie van het Europees recht. Dit betekent dat er geen cookies waarschuwing en beperkte Google Analytics cookies. Tracking ad conversie is niet mogelijk in deze setup, maar het bijhouden van binnenkomend verkeer is mogelijk.

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient als bestanddeel van het internetaanbod te worden beschouwd, van waaruit naar deze site werd doorverwezen. Voor zover er delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig in overeenstemming zijn met het geldende recht, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid daardoor onverlet.